PRAWA PACJENTA

W Szpitalu im. Świętej Rodziny funkcję Pełnomocnika ds. Pacjenta pełni Karolina Kondraciuk. Wszelkie uwagi do działalności Szpitala możecie Państwo składać na kilka sposobów:

1. Na adres e-mail: kkondraciuk@klinika-rzeszow.pl

2. Pisemnie:
Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600
36-060 Głogów Młp.

lub w formie pisma złożonego bezpośrednio w Sekretariacie Administracyjnym Szpitala

3.  Telefonicznie we wtorki w godz. 9:00-10:00
Tel. +48 17 86 66 701

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Pełnomocnik ds. Pacjenta Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej nie reprezentuje Pacjenta na zewnątrz jednostki, nie jest Rzecznikiem Praw Pacjenta, ani stroną w postępowaniu przeciwko Szpitalowi.
Pomaga natomiast Pacjentom Szpitala wewnątrz placówki, m.in. dba o to, aby Pacjent otrzymał w miarę możliwości wyczerpujące informacje, o które się zwraca (dotyczące szpitala i obowiązujących w nim procedur), włącza się w uważną analizę kierowanych przez Pacjenta spostrzeżeń lub podpowiedzi dotyczących funkcjonowania placówki.
Pełnomocnik ds. Pacjenta czuwa nad tym, aby – w trosce o możliwie największy komfort Pacjenta – Szpital reagował na społeczne oczekiwania i potrzeby, poprawiał ewentualne błędy zauważone przez Pacjentów.

Informujemy, że Pacjent ma prawo do wniesienia wniosku lub złożenia skargi. Jest to możliwe na dwa sposoby:

1. Pisemnie
Książka skarg i zażaleń dostępna jest w Izbie Przyjęć Szpitala

2. Osobiście
Dyrektor Medyczny, lek. Dariusz Zieliński przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 11:00, budynek C, parter, pokój nr 0.22.

Skargi i zażalenia wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji lub telefon – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Dla potrzeb pracowników, Pacjentów i ich rodzin Szpital im. Świętej Rodziny powołał Zespół ds. Etyki.
Podstawowy cel i zadania Zespołu to promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników Szpitala oraz rozwiązywanie problemów natury etycznej.
Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Zespół ds. Etyki należy kierować: pocztą elektroniczną na adres: etyka@klinika-rzeszow.pl lub pisemnie przez Sekretariat Administracyjny Szpitala w kopercie z dopiskiem: „Zespół ds. Etyki”. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.