DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Wyniki badań oraz kopię dokumentacji medycznej można odebrać w Rejestracji Szpitala, która znajduje się w budynku B, na parterze. Rejestracja jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 20:00.

W celu uzyskania odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona, składa wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Formularz można również otrzymać w Rejestracji Szpitala.

Uzupełniony wniosek można przesłać drogą elektroniczną, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Rejestracji Szpitala.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu.

Jednym z praw pacjenta jest prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo to gwarantuje art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.) oraz zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Realizacja dostępu do dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach i w trybie określonych w art. 27  u.p.p. oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W związku z potrzebą uzyskania przez Panią/Pana dokumentacji medycznej, która jest własnością Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. (dalej Szpital), w jej wykonaniu obowiązują następujące zasady:

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
b. osobie upoważnionej przez pacjenta
c. uprawnionym lub upoważnionym organom wymienionym w art. 26 ust.3 u.p.p. (np. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych)

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
a. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne (z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych) w obecności pracownika Sekretariatu Medycznego, Rejestracji, archiwisty lub lekarza prowadzącego, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom sporządzanie notatek lub zdjęć
b. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku
c. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. Forma ta wymaga zgody Dyrektora Szpitala i jest bezpłatna
d. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
e. na informatycznym nośniku danych
f. zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez Szpital, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po ich wykorzystaniu

3. W celu uzyskania odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. Wniosek można pobrać:
a. w Sekretariacie Medycznym Szpitala Specjalistycznego w Rudnej Małej
b. w Rejestracji Szpitala
c. na stronie internetowej Szpitala: klinika-rzeszow.pl

4. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze: w Sekretariacie Medycznym w godz. 7:00 – 14:30, Rejestracji Szpitala 7:00 – 20:00 lub przesłać na adres Szpitala e-mailem lub systemem pocztowym. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki.

5. Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się w dni robocze w Sekretariacie Medycznym w godz. 7:00 – 14:30, w Rejestracji Szpitala 7:00 – 20:00.

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital nie pobiera opłaty. Fakt udostępnienia dokumentacji po raz pierwszy osoba udostępniająca ewidencjuje w Karcie Pacjenta, w zakładce Przetwarzanie Danych.

7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz kolejny Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Wysokość opłat wynosi:
a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
b. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia j. w.,
c. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia jw.
d. w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w celu innym niż do dalszego leczenia, medycznych, opłata zawiera stawkę VAT.

8. Przed wydaniem kopii dokumentacji medycznej uprawniony pracownik Szpitala jest zobowiązany do zweryfikowania tożsamości przed udostępnieniem pacjentowi informacji zawartych w dokumentacji medycznej i/lub informacji objętych tajemnicą osób wykonujących zawody medyczne. Weryfikacja dotyczy również osób upoważnionych przez pacjenta oraz przedstawicieli ustawowych. Weryfikacji tożsamości pacjenta dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport lub inny dokument urzędowy ze zdjęciem. Zasady weryfikacji osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej są takie same, jak obowiązujące pacjenta. W przypadku przedstawiciela ustawowego, tożsamość może być potwierdzona w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego.

9. W wyjątkowych przypadkach, gdy pacjent lub osoba upoważniona nie może odebrać dokumentacji medycznej osobiście, przesyłana jest ona wraz z fakturą listem z potwierdzeniem nadania po wcześniejszym uiszczeniu opłaty przez pacjenta.

10. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu z zaznaczeniem, że pełnomocnictwo jest udzielone na wypadek śmierci.