ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Z PODODDZIAŁEM OTORYNOLARYNGOLOGII

Zapewniamy pacjentom kompleksowe leczenie schorzeń układu oddechowego, śródpiersia i przełyku. Nasz Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, dzięki której mamy możliwość wykonania szybkich badań diagnostycznych w chorobach onkologicznych klatki piersiowej m.in. bronchoskopii, ultrasonografii bronchoskopowej EBUS, videotorakoskopii (wziernikowanie jam opłucnej), videomediastinoskopii (operacyjne pobranie węzłów chłonnych lub wycinków ze zmiany) oraz biopsji (cienkoigłowa, gruboigłowa) przez ścianę klatki piersiowej pod kontrolą tomografii komputerowej.

Specjalizujemy się w endoskopowych zabiegach udrażniania i protezowania górnego odcinka przewodu pokarmowego w nienowotworowych i nowotworowych schorzeniach przełyku oraz w operacjach płuc i ściany klatki piersiowej techniką VATS (lobektomia). Wykonujemy rozszerzone usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia z dostępu szyjnego TEMLA. Stawiamy na nowoczesne, małoinwazyjne techniki operacyjne z zastosowaniem videotorakoskopii (odpowiednik laparoskopii w chirurgii jamy brzusznej)  z wykonaniem jednego lub dwóch małych nacięć klatki piersiowej, przez które wprowadzane są narzędzia chirurgiczne i kamera video. Większość wszystkich operacji w naszym szpitalu jest wykonywana tymi metodami, dzięki czemu chorzy szybciej wracają do zdrowia, nie odczuwają tak silnego bólu, jak przy tradycyjnych zabiegach, zmniejsza się także prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań.

Zabiegi wykonywane są na nowoczesnym bloku operacyjnym, który połączony jest z salą wybudzeń ze stałym nadzorem pooperacyjnym.

Zespół Oddziału, którym kieruje lek. Piotr Zamorski, tworzą doświadczeni specjaliści: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci. Naszym pacjentom oferujemy fachową i troskliwą opiekę oraz krótkie terminy oczekiwania hospitalizację.

Dysponujemy pełnym wyposażeniem wymaganym dla diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z chirurgicznymi chorobami w zakresie klatki piersiowej. Prowadzimy rehabilitację przed- i pooperacyjną.

Infrastruktura oraz wyposażenie Szpitala zapewnia bezpieczne warunki hospitalizacji. Oddział dysponuje 25 łóżkami w pokojach o wysokim standardzie. Pacjenci przebywają w klimatyzowanych, 2-  lub 4-osobowych salach z łazienką, z dostępem do TV i bezpłatnego Internetu. Dodatkowo Oddział posiada 2 sale wzmożonego nadzoru pooperacyjnego z pełnym monitorowaniem funkcji życiowych i oddzielną opieką pielęgniarską.

Z usług naszego Oddziału, również w ramach NFZ, mogą korzystać pacjenci nie tylko z Województwa Podkarpackiego, ale z całej Polski. Operacje wykonywane są także prywatnie, dla osób nie objętych ubezpieczeniem lub dla pacjentów z zagranicy.

Lekarze specjaliści udzielają konsultacji w poradni chirurgii klatki piersiowej, w której odbywa się wstępna kwalifikacja do leczenia oraz prowadzone są kontrole pooperacyjne.

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca 

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w latach 2022-2023 w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca, ocenie wyniku oraz zaplanowaniu dalszego leczenia w przypadku podejrzenia raka płuc. Do badań zostaną zakwalifikowane osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

CELE PROGRAMU:

 • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie umieralności na raka płuca,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
 • zwiększenie dostępu do badania u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Z badania mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

Badanie mogą wykonać również osoby w wieku 50-74 lat, u których oprócz powyższych czynników stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

 • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
 • ekspozycja na radon,
 • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
 • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

 • pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną[1],
 • pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,
 • pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,
 • pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

[1] badanie TK można odłożyć na czas potrzebny do powrotu do zdrowia w stopniu umożliwiającym włączenie do Programu i ew. poddaniu się diagnostyce inwazyjnej i/lub operacji.

Badania wykonywane są BEZPŁATNIE PO WYPEŁNIENIU PRZEZ PACJENTA ANKIETY (POBIERZ ANKIETĘ I WYPEŁNIJ) będącej podstawą do SKIEROWANIA przez lekarza POZ (POBIERZ SKIEROWANIE I PRZEKAŻ LEKARZOWI POZ) lub lekarza NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej.

W celu zarejestrowania się na badanie prosimy o przygotowanie:

 • wypełnionej przez Państwa ankiety
 • skierowania od lekarza POZ (w przypadku braku skierowania lekarza POZ może je wystawić lekarz NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej)

Przeprowadzamy wszystkie rodzaje zabiegów diagnostycznych i leczniczych, zarówno technikami klasycznymi, jak i małoinwazyjnymi:

 • operacyjne leczenie raka płuca, guzków łagodnych płuc, zmian pogruźliczych płuc, rozedmy płuc – resekcja pęcherzy rozdemowych (VATS)
 • operacyjne leczenie chorób opłucnej – pleurectomia lub pleurodeza (VATS)
 • operacyjne leczenie odmy opłucnej (VATS)
 • operacyjne leczenie guzów śródpiersia (VATS, np. nerwiaki, grasiczaki, torbiele i inne)
 • operacyjne leczenie przepukliny przeponowej lub jej relaksacji
 • operacyjne leczenie nadmiernej potliwości (wycięcie zwojów i pni współczulnych) – sympatektomia piersiowa (VATS)
 • operacyjne leczenie guzów ściany klatki piersiowej – zmiany skóry, tkanki podskórnej (tłuszczak, włókniak i in.), guzy i deformacje żeber
 • operacyjne leczenie zespołu górnego otworu klatki piersiowej – resekcja żebra szyjnego (odbarczenie splotu ramiennego)
 • operacyjne leczenie zespołu Pageta-Schroettera – resekcja częściowa I żebra (odbarczenie naczyń podobojczykowych)
 • operacyjne leczenie wola zamostkowego tarczycy
 • operacyjne leczenie uchyłków przełyku
 • operacyjne leczenie nowotworów przełyku i wpustu
 • endoskopowe poszerzanie zwężeń przełyku i jego protezowanie
 • endoskopowe udrażnianie dróg oddechowych (tchawicy i oskrzeli) oraz ich protezowanie
 • korekcje wrodzonych zniekształceń klatki piersiowej – klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa lejkowata (szewska)
 • operacje plastyczno-korekcyjne garbu żebrowego przy skoliozie

ORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Piotr ZAMORSKI specjalista chirurgii klatki piersiowej

ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Wojciech WOŁEK specjalista chirurgii klatki piersiowej

KIEROWNIK PODODDZIAŁU OTORYNOLARYNGOLOGII
dr n. med. Tomasz STAPIŃSKI specjalista otorynolaryngologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Barbara SĄCZAWA specjalista opieki paliatywnej

LEKARZE
lek. Tomasz FRANCKA specjalista chirurgii klatki piersiowej

lek. Kazimierz WOJTUŃ specjalista chirurgii klatki piersiowej

FIZJOTERAPEUTA
mgr fizjoterapii Agnieszka SANEK