PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to część systemu opieki zdrowotnej, która zapewnia osobom uprawnionym (zamieszkałym lub przebywającym na terenie Polski) korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej).

Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej od 1 lutego 2023 r. realizowane są w naszej placówce:

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej

Pacjenci, którzy wybrali lekarza POZ w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, mają możliwość skorzystania ze sprawnej realizacji bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ:

 • wizyty pediatry i internisty od poniedziałku do piątku 8:00-18:00
 • skierowania do poradni specjalistycznej NFZ
 • skierowania na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitację
 • skierowania na badania diagnostyczne
 • wystawianie recept na leki
 • dostęp do obowiązkowych szczepień ochronnych
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia
 • opieka pielęgniarki i położnej

Świadczenia lekarza POZ obejmują:*

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

*źródło: www.nfz.gov.pl

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
  • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 24 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

*źródło: www.nfz.gov.pl

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

*źródło: www.nfz.gov.pl

Chcesz skorzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) ? Wybierz swojego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.

Wypełnij deklarację w Twoim Internetowym Koncie Pacjenta lub pobierz poniżej (lub poproś o wydruk w Rejestracji) i złóż w naszej placówce, aby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej:

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru położnej POZ

Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji nie ma konieczności, aby pacjent wypisywał się z placówki, w której wcześniej korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

NASZ ZESPÓŁ

> specjalista medycyny rodzinnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 8:00 – 13:00  NFZ 8:00 – 18:00  NFZ 10:00 – 16:00  NFZ 8:00 – 10:00  NFZ 8:00 – 10:00  NFZ

> specjalista medycyny rodzinnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
GODZINY PRZYJĘĆ 15:00 – 17:00  NFZ 15:00 – 17:00  NFZ 16:00 – 18:00  NFZ

> Kierownik POZ, pielęgniarz

> Pielęgniarka Koordynująca, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

> specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego