PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca 

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w latach 2022-2023 w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca, ocenie wyniku oraz zaplanowaniu dalszego leczenia w przypadku podejrzenia raka płuc. Do badań zostaną zakwalifikowane osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Badania wykonywane są BEZPŁATNIE PO WYPEŁNIENIU PRZEZ PACJENTA ANKIETY i spełnieniu kryteriów udziału w programie. 

CELE PROGRAMU:

 • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie umieralności na raka płuca,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
 • zwiększenie dostępu do badania u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Z badania mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

OBLICZANIE LICZBY PACZKOLAT

(20 papierosów dziennie = 1 paczka)

Liczba lat, przez które palisz  x  średnia ilość paczek wypalanych dziennie  =  paczkolata

Badanie mogą wykonać również osoby w wieku 50-74 lat, u których oprócz powyższych czynników stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

 • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
 • ekspozycja na radon,
 • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
 • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

 • pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną[1],
 • pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,
 • pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,
 • pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

[1] badanie TK można odłożyć na czas potrzebny do powrotu do zdrowia w stopniu umożliwiającym włączenie do Programu i ew. poddaniu się diagnostyce inwazyjnej i/lub operacji.

Pacjent spełniający kryteria udziału w programie wypełnia ankietę (POBIERZ ANKIETĘ I WYPEŁNIJ), która stanowi podstawę umówienia się na termin badania. W tym celu prosimy o kontakt z rejestracją szpitala.

Badania wykonywane są BEZPŁATNIE

KONTAKT:

Tel. (17) 86 66 700 wew. 2
e-mail: diagnostyka.obrazowa@klinika-rzeszow.pl
Godziny pracy: pon.-pt. 7:00-20:00

Pobierz ulotkę: