PRAWA PACJENTA

W Szpitalu im. Świętej Rodziny funkcję Pełnomocnika ds. Pacjenta pełni Pani Iwona Strzelec.

Telefon:  (17) 86 66 754 (poniedziałki od 11:00 do 12:00)

E-mail: istrzelec@klinika-rzeszow.pl

Informujemy, że Pacjent ma prawo do wniesienia wniosku lub złożenia skargi. Jest to możliwe na dwa sposoby:
+ osobiście: Z-ca Dyrektora Medycznego, lek. Dariusz Zieliński przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 11:00, budynek A, piętro II, pokój nr 2.0
+ pisemnie: książka skarg i zażaleń dostępna jest w Izbie Przyjęć Szpitala.

Skargi i zażalenia wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji lub telefon – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin Szpital im. Świętej Rodziny powołał Zespół ds. Etyki.
Podstawowy cel i zadania Zespołu to promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników Szpitala oraz rozwiązywanie problemów natury etycznej.
Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Zespół ds. Etyki należy kierować: pocztą elektroniczną na adres: etyka@klinika-rzeszow.pl lub pisemnie przez Sekretariat Administracyjny Szpitala w kopercie z dopiskiem: „Zespół ds. Etyki”. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta >>>