NASZ ZESPÓŁ

dr Jędrzej Płocki jest absolwentem Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunku Fizjoterapia. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu. Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii WSiZ w Rzeszowie. Uczestnik licznych szkoleń i kursów podyplomowych oraz konferencji naukowych. Jego główne zainteresowania dotyczą rehabilitacji ortopedycznej oraz wad wrodzonych i nabytych w obrębie kończyn dolnych i stóp. W trakcie specjalizacji z fizjoterapii.

W codziennej pracy Jędrzej wykorzystuje:

+ Koncepcję Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a OMI
+ Metodę PNF
+ Kinesiology Taping
+ Metodę Mc Kenzie
+ Metodę Dr Ackermanna
+ Uwalnianie mięśniowo – powięziowe wg koncepcji Roberta Schleip’a
+ Metodę FDM
+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy barkowej, kończyn górnych oraz głowy (techniki bezpośrednie)
+ Strategie leczenia dysfunkcji narządu ruchu z wykorzystaniem technik uwalniania mięśniowo – powięziowego
+ Nowoczesną Medycynę Ortopedyczną wg dr Artura Biela
+ Screening medyczny w fizjoterapii

mgr Mirosław Probachta – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia oraz Wychowania Fizycznego ze specjalnością rehabilitacja ruchowa. Uczestnik wielu szkoleń, kursów podyplomowych oraz konferencji naukowych. W pracy z pacjentami zajmuje się funkcjonalną terapią chorych z wrodzonymi i nabytymi dysfunkcjami w obrębie układu nerwowego oraz zagadnieniami dotyczącymi kompleksu barkowego. W trakcie specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Ukończone kursy i szkolenia:

+ NDT Bobath dla dorosłych – rozwijający (Dyplomowany terapeuta NDT Bobath)
+ NDT Bobath dla dorosłych – podstawowy
+ PNF rozwijający (Dyplomowany terapeuta PNF)
+ PNF podstawowy
+ Spastyczność
+ Kurs z zakresu Aktywnej Rehabilitacji
+ Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii pacjenta po udarze mózgu
+ Terapia manualna wg koncepcji Maitlanda – podstawowy
+ Terapia manualna oparta na technikach chiropraktycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i prewencji dolegliwości w układzie ruchu
+ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego A B C D
+ Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji Mulligana A B C
+ Kinesiology Taping
+ Medical Taping
+ Taping w urazach sportowych i innych
+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy biodrowej, kończyn dolnych oraz tułowia (techniki bezpośrednie)
+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy barkowej, kończyn górnych oraz głowy (techniki bezpośrednie)
+ Strategie leczenia dysfunkcji narządu ruchu z wykorzystaniem technik uwalniania mięśniowo-powięziowego
+ FDM intensywny
+ Funkcjonalna Diagnostyka i Terapia Pacjentów w urazach sportowych i innych
+ Integrated Soft Touch Techniques – Trigger Points, Pain and Muscle Tone „Wilson Concept”
+ Halliwick kurs podstawowy – uprawniający do indywidualnego uczenia pływania oraz terapii w wodzie osób niepełnosprawnych
+ Screening medyczny w fizjoterapii

dr Agnieszka Bejer jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie kierunku Fizjoterapia. Specjalistka z zakresu fizjoterapii. W 2010 roku obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską. Jest adiunktem w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którym Szpital współpracuje od 2003 roku w zakresie praktycznego kształcenia studentów fizjoterapii. Jest autorką ponad 40 artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii w problemach ortopedycznych i neurologicznych, opublikowanych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych. Agnieszka jest czynną uczestniczką wielu konferencji z zakresu rehabilitacji oraz współorganizatorką kilku z nich. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi zdobywała w trakcie kilkunastoletniej pracy na oddziałach rehabilitacji, w trakcie staży na wyższych uczelniach we Francji, Indiach, Rumunii i Portugali oraz biorąc udział w licznych kursach podyplomowych, m.in.:

+ Metoda PNF (Dyplomowany terapeuta metody PNF)
+ Metoda NDT Bobath dla dorosłych (Dyplomowany terapeuta metody NDT)
+ Metoda McKenzie
+ Terapia manualna koncepcji Maitlanda, terapia manualna system niemiecki
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
+ Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjentów w urazach sportowych
+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie kończyn i tułowia
+ Zintegrowane techniki na tkanki miękkie – punkty spustowe, ból i napięcie mięśni (Wilson Koncept)
+ Terapia powięzi wg koncepcji FDM
+ Taping w urazach sportowych, Taping medyczny, Kinesiology Taping

mgr Anna Bijoś-Latosek – fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia oraz Wychowania Fizycznego ze specjalnością: rehabilitacja ruchowa. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie fizjoprofilaktyki i korektywy na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zawodowe zainteresowania to praca z pacjentami z uszkodzeniami układu nerwowego, z dysfunkcjami mięśniowo-powięziowymi. W trakcie specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Ukończone kursy i szkolenia:

+ PNF w neurologii
+ PNF (Dyplomowany terapeuta PNF)
+ IBITA Bobath dla dorosłych kurs podstawowy
+ Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich:
­ techniki energizacji mięśni
­ mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
­ techniki aktywnego rozluźniania
­ dysbalans mięśniowy, analiza funkcjonalna pacjenta
­ terapia punktów spustowych
+ Terapia manualna szkoła niemiecka (OW1, OW2, UW1, UW2, OW3, MFT)
+ Kinesiology Taping kurs podstawowy
+ Kurs masażu klasycznego

mgr Łukasz Szurlej – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia. Uczestnik licznych kursów i szkoleń podyplomowych. W pracy zawodowej łączy dobrą znajomość współczesnej literatury naukowej z doświadczeniem klinicznym w prowadzeniu diagnostyki i usprawniania narządu ruchu. Każda prowadzona przez niego terapia jest zgodna z motywacją, preferencjami oraz aktualnym stanem funkcjonalnym pacjenta. W trakcie specjalizacji z zakresu fizjoterapii.
Ukończone kursy i szkolenia:
+ Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich
+ Techniki Energizacji Mięśni (TEM 1, TEM 2)
+ Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie (MPR)
+ Techniki Aktywnego Rozluźniania (TAR)
+ Kurs terapii punktów spustowych
+ Terapia dysfunkcji czaszkowo – twarzowych metodą CRAFTA
+ Zaawansowane szkolenie CRAFTA – kręgosłup szyjny, układ wzrokowy, bóle głowy u dzieci
+ Kinesiology Taping
+ PNF podstawowy
+ OMT Kaltenborn – Evjenth Konzept UEX
+ McKenzie A B
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego

mgr Michał Maciejewski jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na kierunku „Zarządzanie podmiotami leczniczymi”. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał biorąc udział w licznych, specjalistycznych kursach oraz konferencjach, gdzie uczył się od najlepszych. Jest terapeutą manualnym. Jego zainteresowania to ogólnie rozumiana rehabilitacja ortopedyczna, w tym terapia stawów skroniowo-żuchwowych, terapia czaszkowo-twarzowa oraz bóle głowy pochodzenia odkręgosłupowego. W trakcie specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Stosuje różne metody fizjoterapii takie jak:

+ Terapia manualna Koncepcji Maitland (11 tygodni dydaktycznych)
+ Terapia dysfunkcji czaszkowo-twarzowych metodą CRAFTA
+ Mechaniczne diagnozowanie i terapia metoda McKenzie (4 moduły oraz zdany egzamin certyfikujący)
+ Metoda PNF (kurs podstawowy i rozwijający)
+ Metoda NDT Bobath dla dorosłych
+ Kinesiology Taping
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego i kolanowego
+ Zintegrowane techniki terapeutyczne tkanek miękkich

mgr Magdalena Żurowska – Kliś – fizjoterapeutka. Ukończyła studia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (2004 r). Pracuje z pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi, wykorzystując w pracy wiedzą zdobytą na różnych kursach i szkoleniach zawodowych.

Należą do nich :

+ Kurs Spastyczność
+ Kurs Uwalnianie mięśniowo – powięziowe (techniki bezpośrednie )
+ Kurs Strategie leczenia dysfunkcji narządu ruchu z wykorzystaniem technik uwalniania mięśniowo-powięziowego
+ Szkolenie ICF – to się opłaca
+ Kurs PNF podstawowy
+ Kurs OMI Cyriax
+ Kurs McKenzie ( A B C D E)
+ Kurs Kinesiotapingu
+ Seminarium szkoleniowe Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu
+ Kurs masażu II stopnia
+ Kurs Nowoczesna laseroterapia w praktyce
+ Kurs Thera-Band
+ Kurs instruktora fitness

mgr Joanna Domańska jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia. W trakcie studiów czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach i pracach naukowo-badawczych, dzięki którym otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Jej główne zainteresowania dotyczą rehabilitacji ortopedycznej.

Ukończone kursy i szkolenia:

+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy biodrowej, kończyn dolnych oraz tułowia (techniki bezpośrednie)
+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy barkowej, kończyn górnych oraz głowy (techniki bezpośrednie)
+ Strategie leczenia dysfunkcji narządu ruchu z wykorzystaniem technik uwalniania mięśniowo-powięziowego
+ Kurs PNF Basic
+ Warsztaty Spirotiger
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
+ Balance Taping Therapy
+ Taping rehabilitacyjny, Taping w rehabilitacji i sporcie
+ Kurs masażu leczniczego III stopnia
+ Kurs masażu klasycznego

mgr Ewelina Marszałek jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia. Zajmuje się głównie usprawnianiem pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu, z zaburzeniami neurologicznymi oraz rehabilitacją przedoperacyjna, pooperacyjną i pourazową.

Ukończone kursy i szkolenia:

+ PNF podstawowy
+ Masaż tkanek głębokich
+ Niestabilność kręgosłupa i stawu krzyżowo-biodrowego
+ Balance Taping

mgr Mitka Michał jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Zamościu kierunku Fizjoterapia oraz absolwentem Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie w zawodzie Technik Masażysta. Jego główne zainteresowania dotyczą rehabilitacji ortopedycznej oraz masażu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń. W pracy z pacjentami zajmuje się masażem leczniczym oraz relaksacyjnym.

W codziennej pracy Michał wykorzystuje:

+ Kinesiology Taping
+ Taping w urazach sportowych i innych
+ Metodę PNF
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
+ Terapia manualna okolicy biodrowo-krzyżowo-lędźwiowej
+ Spastyczność
+ Masaż Relaksacyjny Ella Bache-Paris
+ Masaż AA Prestige Insitute
+ Masaż Klasyczny
+ Masaż sportowy
+ Masaż relaksacyjny
+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy biodrowej, kończyn dolnych oraz tułowia (techniki bezpośrednie)
+ Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy barkowej, kończyn górnych oraz głowy (techniki bezpośrednie)
+ Strategie leczenia dysfunkcji narządu ruchu z wykorzystaniem technik uwalniania mięśniowo-powięziowego

mgr Iwona Strychalska-Ruszała, psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Ukończyła również studia podyplomowe z psychologii transportu. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie na Oddziale Psychiatrycznym, w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie na Oddziale Psychiatrycznym Męskim, Oddziale Psychiatrycznym Kobiecym i Oddziale Psychogeriatrycznym oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Dorosłych i Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, jak np. „Kompulsywne objadanie się – praca z klientem”, „Anoreksja i bulimia – praca z klientem”, „Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej” nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe.

mgr Karolina Kogut jest absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia. Zajmuje się usprawnianiem pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu oraz z zaburzeniami neurologicznymi. Interesuje się fizjoterapią ortopedyczną.

Ukończone kursy i szkolenia:

+ Masaż tkanek głębokich wg Arta Riggs’a
+ Masaż tkanek głębokich, rolfing wg Marty Moralesa
+ Kinesiology Taping + taping rahabilitacyjny w sporcie
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego i kolanowego

mgr Maciej Pelc jest absolwentem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia. Szczególnie interesuje się usprawnianiem motorycznym, sportem oraz szeroko pojętą rehabilitacją dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Na co dzień w pracy Maciej wykorzystuje:
+ Masaż: sportowy, klasyczny, relaksacyjny, limfatyczny
+ Masaż tkanek głębokich
+ Masaż tkanek głębokich z elementami terapii powięziowej
+ Rozluźnianie tkanek miękkich
+ Ćwiczenia usprawniające z elementami PNF
+ Przygotowanie motoryczne
+ Gimnastykę korekcyjną
+ Ćwiczenia w rehabilitacji ortopedycznej
+ Przygotowanie do operacji endoprotezoplastyki oraz dalsza rehabilitacja po zabiegu
+ Przygotowanie i planowanie treningów

mgr Michalina Baran jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia. W trakcie studiów odbyła praktykę zawodową w Bad-Salzuflen na terenie trzech klinik w Niemczech.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy z pacjentami na Oddziale Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny oraz uczestnicząc w kursach:
+ PNF kurs podstawowy
+ Metoda Ackermanna
+ Funkcjonalna Osteopatia i Integracja
+ Kinesiology Taping
+ FSK – Funkcjonalna Stabilizacja Kręgosłupa
+ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego

mgr Alicja Salwiak – neurologopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne na UMCS w Lublinie. Uczestniczka szkoleń z zakresu terapii mowy. Zajmuje się pracą z pacjentami neurologicznymi wymagającymi usprawniania kompetencji językowych.

mgr Jolanta Grabek jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Fizjoterapia. Zajmuje się pacjentami z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu oraz z zaburzeniami neurologicznymi.
Ukończone kursy i szkolenia:
+ PNF Basic
+ Kinesiology Taping